.wpb_animate_when_almost_visible {opacity: 1; } border=0

Voorwaarden

1. Inleiding

Deze standaard websitevoorwaarden op deze webpagina beheren uw gebruik van deze website. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en hebben invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle hierin beschreven voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden voor deze website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten Drone Pro Skills en / of haar licentiegevers volgens deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

3. Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot het volgende

publiceren van websitemateriaal in andere media;

het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig Website-materiaal;

openbaar materiaal van de website uitvoeren en / of tonen;

gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;

gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;

het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of op enigerlei wijze kan schade aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit veroorzaken;

deelnemen aan datamining, data-winning, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;

gebruik van deze website om reclame of marketing te maken.

Bepaalde delen van deze Website hebben geen toegang door u en Drone Pro Skills kan de toegang door u tot enig deel van deze Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verder beperken. Elke gebruikers-ID en elk wachtwoord dat u voor deze website heeft, is vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijk blijven.

4. Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor deze website betekent "uw inhoud" alle audio-, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Drone Pro Skills een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Drone Pro Skills behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment zonder kennisgeving van deze website te verwijderen.

5. Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals deze is", met alle fouten, en Drone Pro Skills geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een advies.

6. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Drone Pro Skills, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. Drone Pro Skills, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

7. Vrijwaring

U vrijwaart hierbij Drone Pro Skills volledig voor en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en kosten die voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

8. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

9. Variatie van voorwaarden

Het is Drone Pro Skills toegestaan ​​deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden op gezette tijden doorneemt.

10. Opdracht

De Drone Pro Skills mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is echter niet toegestaan ​​om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

11. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Drone Pro Skills en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Manipur, en u dient zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Manipur voor het oplossen van geschillen.